Menu

ÖZEL GENESİS HOSPİTAL KVKK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

   

Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  GenesisHospital olarak anılacaktır)  olarak,  ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda;kişisel veri niteliğindeki bilgileriniz ve özel nitelikli verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Hastanemiz; Hastalarımız ve sağlık hizmetlerimizle ilgilihastanemize başvuran diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

 

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında’ Tebliğin; 1. Maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

 

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla Özel GenesisHospital tarafından kişisel verileri toplanan, işlenen ve saklanan; hastalarımız ve sağlık hizmetlerimizle ilgili ilgili başvuran diğer gerçek kişilerin; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında’ Tebliğ uyarıncabilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere Özel GenesisHospitaltarafından işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizeve verileriişleme amaçlarımıza aşağıda verilmiştir.

 

Kimlik Verileriniz; Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz,  (tıbbi gereklilik hallerinde) cinsiyetiniz, hastanemize ait kayıt ve sigorta ve hasta protokol numaranız, hasta kayıt bilgileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

İletişim Verileriniz; Adresiniz, Telefon ve elektronik posta adresiniz;

 

Randevu kayıtlarının oluşturulması, kimliğinizin teyit edilmesi, tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hastane süreçlerinin yönetilmesi, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  özel sigorta şirketleri ile sigortaya esas  bilgilerin paylaşılması, hastane güvenliğinin sağlanması, yetkisiz ve suiistimale yönelik  işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; hizmetlerimize ilişkin soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yasal ve düzenleyici kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla  işlenmektedir.

 

Finansal Verileriniz;Ödeme ve fatura bilgileriniz, İbanve banka hesap numaranızve kredi kartı bilgileriniz; hizmetlerimiz karşılığında anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,  ödeme ve faturalama işlemlerinin yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Özel nitelikli verileriniz (Sağlık verileriniz); Randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, test sonuçlarınız, laboratuvar ve görüntüleme bilgi ve belgeleriniz, muayene verileriniz, reçeteleriniz, ameliyat bilgileriniz, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık   verileriniz,doktorlar ve branşlar gibi bilgiler ile hasta dosyaiçeriği (bulgular, laboratuvar tetkikleri, öntanı, tanı, tedavi ve bakım planı, geçirilmiş  hastalıklar, kullandığı ilaçlar, alerji durumu, ameliyatlar) bilgileriniz ;

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi, ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yönetimi, sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin arşivlenmesi, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yasal ve düzenleyici kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla  işlenebilecektir.

 

Görsel ve İşitsel Verileriniz; Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizve müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; fiziksel güvenliğin sağlanması ve bize iletilen talep,  sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenmesine yardımcı olmak amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Hasta yakını verileriniz; Hastalarımızın yazılı (açık rıza vererek) onay verdikleri yakınlarına talebiniz halinde hasta bilgilerinin iletilmesi amacı ile işlenmektedir.

 

Hukuki işlem belge ve bilgileriniz; Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yasal ve düzenleyici kuruluşlara bilgi verilmesi  ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla, işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, GenesisHospital’eait arşivlerde dijitalve fiziki ortamda tüm teknik ve idari bilgi güvenlik tedbirleri alınarak saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

 

Özel GenesisHospitalKVKK 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan rehber kararlara uygun davranmaktadır.

 

Özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimlerine, hastanelere,Sosyal Güvenlik Kurumuna,

tedavi süreçlerinin devam ettirilmesi amacıyla, KVKK  6. Maddesi 3. fıkrada yer alan diğer kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, kanunen yetkili  temsilcilerinize ve  ilgili sağlık mevzuatı çerçevesinde hasta tarafından  yetkilendirilmiş hasta yakınlarına açık rızanız alınmak suretiyle aktarılabilecektir.

 

Kimlik ve İletişim bilgileriniz, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, Nüfus Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcilerinize,  düzenleyici ve denetleyici kurumlara, hukuk müşaviri ve avukatlarımıza, mali müşavir ve denetçilerimize,

Hukuki Bilgi ve Belgeleriniz;Dava süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hukuk müşaviri ve avukatlarımıza, avukatlarınıza

Finansal bilgileriniz;Muhasebe ve finansal süreçlerin incelenmesi amacıyla, Mali müşavir ve denetçilerimize, ödeme ve tahsilat işlemlerini yürütmek amacıyla anlaşmalı bankalara,sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında anlaşmalı özel sigorta şirketlerine aktarılabilecektir.

 

 


VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve Özel GenesisHospital’ınsözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini yerine getirilebilmesiamacı ile internet sitemiz, çağrı merkezimiz, hastane bilgi yönetim sistemi, e-posta ve form üzerinden bilgi iletilmesi ve fiziki ortamda kargo/posta, faks kanalı  ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlardan toplanmaktadır.

 

Hastanemiz,

Kişisel Verilerinizi;  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. veya 6. maddelerinde yer alan hukuki işleme şartlarından;

 

MADDE 5-2 a) Kanunlarda Öngörülmesi,

MADDE5-2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

MADDE 5-2 ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

MADDE 5-2 e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hükümlerineve

MADDE 6-(3) ‘Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir’’ hükmüne dayalı olarak toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanması hakkındaki diğer hukuki düzenlemeler, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı diğer mevzuatların da yer almaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

Özel GenesisHospitalKVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

İlgili Kişi hakları KVKK madde 11.Maddede yer almaktadır.

 1. Madde kapsamında;
 2. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,  talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

KVKK Madde 13. İle düzenlenen Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

 

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu;

Adresimize getirerek Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz veya mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr (KEP) adresimize güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı.:Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  GenesisHospital)

 

Telefon Numarası:  444 3 823

E-Posta                   : info@genesishospital.com

Adres                     : Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır

KEP Adresi      :mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr

ÖZEL GENESİS HOSPİTAL ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel Genesis Hospital olarak anılacaktır)  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Hastanemiz, iş başvurusu yapan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; çalışan adaylarının Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik kartı bilgileri, T.C. Kimlik numarası),

İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi) verileriniz,

Mesleki deneyim bilgi ve belgeleri: Diploma, eğitim belgeleri, mesleki yeterlik formları, sertifikaları, bitirilen kurs belgelerinizi, cv bilgileri ve referans bilgileriniz;

 

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan ve stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Kameralar vasıtasıyla işlediğimiz Görsel Verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla,işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz; İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan ve stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla, insan kaynakları danışmanlık şirketi ve İ.K. danışmanlarına, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetkili temsilciler ve avukatlara, avukatlarınıza aktarabilmektedir.

 

VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, web sitesi ve diğer dijital yollar kullanılarak, başvuru formu, e-posta ve KEP yoluyla bilgi iletilmesi, mülakat değerlendirmesinde bizzat görüşülerek, hizmet alınan insan kaynakları şirketleri ve danışmanlarından sağlanan bilgiler ve referanslar aracılığı ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında elde edilmekte ve işe alınanlar hariç diğer başvuran ilgili kişi bilgileri 2 (iki) aylık yeniden değerlendirme süresi sonunda imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alanKişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan hukuki sebeplerden,

Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(ilgili kişinin iş başvurusunun incelenebilmesi ve iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olan bilgilerin temini, işe yeterlilik değerlendirmesi ve sair testlerin yapılabilmesi),

Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,(e) bendinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” (ilgili kişinin başvurulan pozisyona uygunluğunun incelenebilmesi, iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebilmesi, gerekli mülakatların yapılabilmesi), hukuki sebepleriyle toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimizde geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

Özel Genesis Hospital KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVKK’nun 11. Maddesi sizlere tanıdığı haklar kapsamında şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

KVKK Madde 13. İle düzenlenen başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu;

Adresimize getirerek,Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz veya mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr (KEP) adresimize güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı.Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel Genesis Hospital

 

Telefon Numarası:  444 3 823

E-Posta         : info@genesishospital.com

Adres : Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır

KEP Adresi   :mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr

ÖZEL GENESİS HOSPİTAL GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

   

 Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  Genesis Hospital olarak anılacaktır)  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kameralar vasıtasıyla görsel kaydı alınmak suretiyle kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz;Fiziksel mekan ve bina güvenliğinin temini, kişisel güvenliğin temini, talep ve şikayetlerin takibi, misafir ve ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarının oluşturulması ve takibi,  kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi hukuki durumlarda delil oluşturma amaçlarıyla ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince işlenmekte ve kaydedilmektedir.

 

 

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

 

Kamera görüntüleriniz, bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine,  yetki vermiş olduğunuz,  avukatlarınıza,  düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve hukuki durumlarda delil oluşturmaamacı ile her türlü yargı makamına aktarılabilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile hastane girişkapılarıve iç alanlarında görüntü kaydı alınarak görsel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Görüntü verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması KanunuMadde. 5/2-ç.‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerinedayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kamera görüntüleriniz 2 ay içinde silinerek kayıtlarımızdan çıkarılmaktadır.         

 

HAKLARINIZ

 

Özel Genesis Hospital KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVKK’nun 11. Maddesi sizlere tanıdığı haklar kapsamında şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

KVKK Madde 13. İle düzenlenen başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu;

Adresimize getirerek,Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz veya mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr (KEP) adresimize güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı.Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  Genesis Hospital

 

Telefon Numarası:  444 3 823

E-Posta         : info@genesishospital.com

Adres : Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır

KEP Adresi   :mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr

ÖZEL GENESİS HOSPİTAL MAL VE HİZMET TEDARİKÇİLERİ, DANIŞMANLARI AYDINLATMA METNİ

   

Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  GenesisHospital olarak anılacaktır)  olarak,  veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Hastanemiz;  mal ve hizmet tedarikçilerimiz, danışmanlarımızve bunların çalışanlarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; Birinci Maddesinde; tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla hastanemiz tarafından kişisel verileri toplanan, işlenen ve saklanan; mal ve hizmet tedarikçilerimiz, danışmanlarımızve bunların çalışanlarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Hastanemiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak verileriniz kategorize edilmekte ve aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kimlik Verileriniz:  Ad, soyadı, T.C. kimlik kartı bilgileri, Pasaport bilgileri, Geçici TC kimlik numarası, ehliyet bilgileri, araç plaka bilginiz,

İletişim ve Lokasyon  Bilgileriniz: İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası,  e-posta adresi, KEP adresi verileriniz;

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, ürün,  hizmet, sağlık hizmeti teminisüreçlerinin yürütülmesi sağlamak, , kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakhizmet sağlayıcıları, danışman ve tedarikçilerle olan ilişkileri yürütmek, saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek amaçlarıyla,

Finansal Verileriniz :Banka bilgileri, banka hesap numarası, Iban  numarası, kredi kartı bilgileri, vergi no ve dairesi, fatura bilgileri, iş yeri ticaret  sicil bilgileri, imza sirküleri; (kimlik ve iletişim verilerinizle birlikte);

Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi,Fatura düzenlenmesi, ticari faaliyetlerin yönetilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi; amaçlarıyla,

 

Görsel ve İşitsel Verileriniz; Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi ve müşteri temsilcileri ve/veya çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızı; Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize iletilen sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenmesine yardımcı olmak amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; 3.şahıs veya kurumlarla olan hukuki süreç belge ve bilgileri, haciz işlem ve icra takip bilgileri, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla,işlemekte ve saklamaktayız.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

 

Hastanemiz Kanunun 5. Maddesine,  6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır . Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır

 

Kişisel Verileriniz;

Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,

Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla;her türlü yargı makamına,  yetki vermiş olduğunuz temsilcilerinizve avukatlarınıza,  avukatlarımıza,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla diğer hizmet tedarikçilerine, 

Finansal işlemlerin ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara ve diğer finansal kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız bilgileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz  finansal veriler  ve  fatura bilgileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki bilgiler, web sitelerimiz üzerinden iletilen bilgileriniz,  e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve yazılı diğer başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize  yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği tedbirler kapsamında güvenle saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, KVKK 5 maddede yer alan,

Madde 5/2 –a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Madde. 5/2-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Madde 5/2-ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ve 6. Madde kapsamında gereken durumlarda açıkrıza alınaraktoplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

HAKLARINIZ

Özel GenesisHospital KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVKK’nun 11. Maddesi sizlere tanıdığı haklar kapsamında şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

KVKK Madde 13. İle düzenlenen başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu;

Adresimize getirerek,Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz veya mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr (KEP) adresimize güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı.:Viva Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti  (Özel  GenesisHospital

 

Telefon Numarası:  444 3 823

E-Posta         : info@genesishospital.com

Adres : Huzurevleri, Huzurevleri Mahallesi 3 Sokak, Seyrantepe Bulv No:18, 21070 Kayapınar/Diyarbakır

KEP Adresi   :mehmet.karakus.21@hs01.kep.tr

Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 18/05/2024