ANASAYFA > Bölüm

Gastroenteroloji

Tüm Dallarda Topluma Hizmet

Gastroenteroloji hangi hastalıkları inceler?

Yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak, karaciğer, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıklarında tanı ve tedavi hizmeti verir. 

Gastroenterolog kimdir? 

İç Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimini tamamlamış ve Gastroenteroloji bilim dalında üst ihtisasını almış kişidir. 

Özel Genesis Hastanesi Gastroenteroloji ünitesi

Hastanemizin Gastroenteroloji Bölümünde gastroenteroloji ve hepatoloji (karaciğer hastalıkları) ile ilgili klinik ve poliklinik hizmetlerinin yanı sıra standart ve ileri endoskopik teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülmekte. 

Sağlık alanında en hızlı gelişen bilim dallarından biri de Gastroenterolojidir. Optikteki teknolojik gelişmelerin endoskopi cihazlarına hızla entegre edilmesi, daha önce hayal bile edemediğimiz görüntülerin elde edilmesini sağlamış ve teşhis, tedavide elimizi güçlendirmiş. Bu gelişmeleri yakından takip eden ve araç parkını da buna göre sürekli modernize eden nadir ünitelerden biriyiz. Halen kullandığımız Olympus EVIS X1 CV-1500 sistemi dünyada kullanıma yakın dönemde giren bir sistem olup, Türkiye’de az sayıda endoskopi ünitesinde bulunmakta.  

Endoskopi işlemlerimizin tamamı uyutularak yapılmakta. Hastane yatışı gerektiren nadir işlemler hariç, çoğu işlem ayaktan tamamlanmakta ve hasta kısa süre içinde eve gönderilmekte. 

Gastroenteroloji ünitemizde yapılan hizmetler

Ünitemizde hem klasik endoskopik işlemler hem de ileri endoskopik görüntüleme ve girişimsel gastroenterolojik işlemler yapılmakta. Ünitemize yerleşik ultrasonografi cihazıyla klasik ultrasonografik incelemenin yanı sıra perkütan biyopsi ve elastografi işlemleri de yapılmaktadır. 

Aşağıda Gastroenteroloji ünitemizde yapılan hizmetler ve detayları verilmiştir. 

Üst sindirim sistemi endoskopisi (Endoskopi)

Alt sindirim sistemi endoskopisi (kolonoskopi-Rektosigmoidoskopi)

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)

Endoskopik ultrasonografi (EUS)

İleri endoskopik görüntüleme

Ultrasonografi

Elastografi

Girişimsel gastroenteroloji

Polipektomi

EMR

ESD

Üst ve alt sindirim sistemi kanamalarının tedavisi

Enjeksiyon metodu 

Termal metotlar

Bipolar elektrokoagulasyon (kontakt)

Coagrasper (kontakt)

Argon plazma koagulasyon (non-kontakt)

Mekanik metotlar

Özofagus varis kanamalarının tedavisi

Band ligasyonu

Skleroterapi

Üst ve alt sindirim sistemi darlıklarının tedavisi

Akalazya Balon Dilatasyonu

Endoskopik ultrasonografi eşliğinde yapılan teşhis ve tedavi girişimleri

EUS eşliğinde biyopsi

EUS eşliğinde kist/abse drenajı

EUS eşliğinde safra drenajı

Terapötik (tedaviye yönelik) ERCP

Safra kanalı taşlarının çıkarılması

Safra kanalı darlıklarının stentlenmesi

Safra kanalı kaçaklarının tedavisi

Safra yolları iştirakli kist hidatiğin tedavisi

Pankreas kanserlerine bağlı darlıkların stentlenmesi

Kronik pankreatite bağlı safra ve pankreas kanalı darlıklarının stentlenmesi

Pankreas kanalı taşlarının çıkarılması

Pankreas kanalı kaçaklarının tedavisi

Pankreas kistlerinin tedavisi

Papillektomi

Ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi

A: Klasik endoskopik işlemler

Üst sindirim sistemi Endoskopisi

Ucunda ışık bulunan kıvrılabilir bir cihazla (Endoskopla) yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine dayanan bir işlem. Bu yöntemle reflu, kanser, kanser öncüsü hastalıklar, darlık, iltihap ve benzeri gibi durumlar saptanabilmekte ve bir kısmı aynı seansta tedavi edilebilmekte. 

Alt sindirim sistemi endoskopisi (Kolonoskopi)

Endoskopla kalın barsağın tümünün ve ince barsağın son kısmının incelemesine dayanan bir işlem. Bununla barsağın kanserleri, iltihabi hastalıkları, darlıkları, kanser öncüsü hastalıkları teşhis edilebilmekte ve bir kısmı aynı seansta tedavi edilmekte. 

Tanısal ERCP (Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi)

Safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntem. Bu incelemede ERCP’ye özgü bir endoskopi cihazı ile oniki parmak bağırsağına kadar girilmekte ve özel yardımcı aletler vasıtasıyla safra yollarına ulaşılmakta. Endoskopla eş zamanlı alınan radyolojik görüntülerle teşhis sağlanmakta.

EUS (Endoskopik Ultrasonografi)

Endoskopik ultrasonografi cihazı endoskop ile ultrasonografinin entegre edildiği bir cihazdır. Sindirim sistemi duvarının klasik endoskopla görünmeyen duvar içi ya da duvar dışı alanlarını incelememizi sağlar. Bu sayede yemek borusu, mide, barsak, pankreas, akciğer kitlelerinin tanısı ve evrelemesi yapılabilmekte. 

Elastografi (point shear wave elastografi)

Ultrasonografiye monte edilen özel bir cihaz ve yüklenen bir bilgisayar programı sayesinde karaciğerin sertliği ölçülmektedir. Kronik karaciğer hastalıklarında artan sertlik mantığına dayanılarak geliştirilmiş hassas bir yöntemdir. Bu ölçüm biyopsi almadan, ağrısız ve zararsız (non-invaziv) bir teknikle kronik karaciğer hastalıklarındaki organ hasarı derecesini belirlememizi sağlamakta.  

B: İleri endoskopik görüntüleme

Büyütme ve dijital boyama yöntemi kullanılarak yapılan endoskopik inceleme: Magnifying endoscopy with narrow-band imaging  (ME-NBI)

Geleceğin teknolojisi olan Olympus EVIS X1 CV-1500 sistemi kullanılarak ME-NBI yapılmakta. Bu yöntemde “görünenin ötesi” ortaya kanabilmekte. EVIS X1 sistemine entegre cihazlar 100 kata varan optik (gerçek) büyütme sağlamakta. Bu sayede klasik incelemede atlanma ihtimali olan hastalıkları saptamak mümkün hale gelmekte ve mevcut hastalığın iyi ya da kötü huylu olduğu, daha biyopsi alınmadan %70-80 doğrulukla belirlenebilmekte. Teknolojinin ulaştığı bu seviyeden faydalanıyor olmamızın ayrıcalığını yaşıyoruz. 

Boya kromoendoskopi

Ünitemizde lugol, asetik asit ve indigo carmine boyalarını kullanmaktayız. Lugol ve asetik asit ile yapılan boyamalarla özofagus hastalıklarının daha erken saptanması sağlanmakta. İndigo carmine boyası kullanılarak sindirim sistemindeki hastalıklı alanın daha görünür hale gelmesi ve sınırların netleştirilmesi amaçlanmakta. 

Ultrasonografi

Sindirim sistem ultrasonografisi yapılarak bir dizi hastalığın tanı ve takibine katkı sunulmakta. 

C: Girişimsel gastroenterolojik işlemler

Polipektomi

Sindirim sistemi kanserleri genellikle polip dediğimiz et benlerinden köken almakta. Hastalık daha erken dönemdeyken polipler saptanıp çıkarılırsa, ilerde oluşabilecek kanserin önüne geçilebilmekte. Polipektomi, poliplerin çıkarılma işlemidir. Yapılan endoskopik işlemde (endoskopi ya da kolonoskopi) izlenen polipler aynı seansta çıkarılabilmekte ve hastalar aynı gün taburcu edilebilmekte. 

EMR (Endoskopik mukozal rezeksiyon)

Sindirim sistemindeki kanser öncüsü ya da erken evre kanserlerin özel bir teknikle çıkarılması işlemdir. Klasik yöntemlerle çıkarılamayacak kadar büyük olan polipler, EMR yöntemiyle güvenilir biçimde çıkarılabilmekte. 

ESD (Endoskopik Submukozal diseksiyon)

EMR yöntemiyle çıkarılamayacak büyüklükteki sindirim sistemi polipleri ya da erken dönem kanserleri Endoskopik Submukozal Diseksiyon yöntemiyle çıkarılabilmekte. ESD ile hastalar cerrahi bir müdahaleye maruz kalmadan hastalıklarından kurtulabilmekte.

Üst ve alt sindirim sistemi kanamalarının tedavisi

Enjeksiyon metodu

Kanayan alana bir iğne vasıtasıyla yapılan sıvı enjeksiyonu ile kanamanın durdurulması işlemidir. 

Termal metotlar

Kanama alanındaki damarın yakılmasıyla kanamanın durdurulma işlemidir. Kanamayı durdurmada enjeksiyon metotlarından daha güçlü bir potansiyele sahiptir. Ünitemizde bu amaçla Bipolar Elektrokoagulasyon, Coagrasper  ve Argon Plazma Koagulasyon kullanılmakta. 

Mekanik metotlar

Bu yöntemde hemoklip denen kıskaçlar kullanılarak kanama durdurulmakta. 

Özofagus (yemek borusu) varis kanamalarının tedavisi

Yemek borusundaki varislerin büyük çoğunluğu karaciğer sirozu zemininde gelişmekte. Yemek borusundaki varisler band ile bağlama ya da skleroterapi yöntemiyle tedavi edilmektedir. Bu sayede hem aktif kanamanın durdurulması sağlanmakta hem de kanamaların tekrarı ihtimali azaltılmakta.

Üst ve alt sindirim sistemi darlıklarının tedavisi

Çeşitli nedenlere bağlı olarak sindirim sisteminin herhangi bir yerinde darlıklar oluşabilmekte. Bu dar alanlara endoskopi eşliğinde ya balon ile genişletme yapılmakta ya da metalik stentler yerleştirilerek açıklık sağlanmakta. 

Akalazya Balon Dilatasyonu

Yemek borusunun yutma güçlüğü ile seyreden bir hastalığıdır. Bu hastalıkta dar olan yemek borusu alt kısmı balonla genişletilerek tedavi edilmekte.

Endoskopik ultrasonografi (EUS) eşliğinde yapılan girişimler

EUS işlemi sırasında saptanan hastalıklardan biyopsi (parça) alınabilmekte. EUS ile pankreasın kistleri, abseleri boşaltılabilmekte. ERCP’nin başarısız olduğu ya da yapılamadığı durumlarda EUS vasıtasıyla safa drenajı (akımı) sağlanabilmekte. 

Sistemimizde hem EUS ve hem de ERCP olması safra kanalı hastalıkları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde ileri düzeye ulaşmamızı sağlamakta. 

Terapötik (tedaviye yönelik) ERCP 

ERCP yöntemiyle bir dizi tedavi imkânı sunulmakta. Safra kanalı taşlarının çıkarılması, safra kanalı darlıklarının stentlenmesi (plastik/metalik), safra kanalı kaçaklarının tedavisi, safra yolları iştirakli kist hidatiğin tedavisi, pankreas kanserlerine bağlı darlıkların stentlenmesi, kronik pankreatite bağlı safra ve pankreas kanalı darlıklarının stentlenmesi, pankreas kanalı taşlarının çıkarılması, pankreas kanalı kaçaklarının tedavisi, pankreas kistlerinin tedavisi ERCP ile mümkündür. Safra ve pankreas kanalının bağırsağa açıldığı yerdeki erken evre tümörler de ERCP cihazı kullanılarak (Papillektomi) çıkarılabilmekte. 

Ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi

Hepatit B ve C enfeksiyonu başta olmak üzere kronik hepatit yapan bir dizi hastalıkta tanıda önemli yer tutan karaciğer biyopsisini ultrasonografi eşliğinde yapmaktayız. 


Web Sitemiz Çerez Kullanıyor

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz
E-RANDEVU
E-SONUÇ

Genesis'te

Rakamlarla Genesis

0

0

m 2 Alan

0

Yatak

0

Branş

0

Erişkin Yoğun Bakım

0

Yeni Doğan Y.Bakım

© Genesis Hospital Tüm Hakları Saklıdır. | JIJI CREATIVE - Son güncelleme tarihi : 16/07/2024